Spółka notowana na rynku NewConnect GPW w Warszawie
 

Władze SpółkiZarząd Emitenta

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kadencja

od

do

Bogdan Dubaj

Prezes Zarządu

4.06.2012

4.06.2017

Tomasz Matula

Członek Zarządu

4.06.2012

4.06.2017

Źródło: Emitent

Bogdan Dubaj – Prezes Zarządu Emitenta (kadencja upływa 04.06. 2017 r.) 

Wykształcenie:

Ukończył studia magisterskie i inżynierskie na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej oraz podyplomowe studia o specjalności „Modernizacja przemysłu i restrukturyzacja regionów” na wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

W latach 1994-2003 pracował na stanowisku głównego specjalisty w dziale restrukturyzacji Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2003 r. związany z GEO-TERM POLSKA Sp. z o.o. (obecnie GEO-TERM POLSKA S.A.) jako znaczący akcjonariusz i Prezes Zarządu. 

Pan Bogdan Dubaj nie prowadzi innej działalności poza stanowiskiem Prezesa Zarządu GEO-TERM POLSKA S.A., która miała by istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto w okresie co najmniej trzech ostatnich lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, ani wspólnikiem innych spółek prawa handlowego.Obecnie pełni wyłącznie funkcję na stanowisku Prezesa Zarządu Emitenta. Pan Bogdan Dubaj nie był skazany za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczych w podmiotach, które znalazłyby się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Ponadto Pan Bogdan Dubaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Bogdan Dubaj nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Matula – Członek Zarządu Emitenta (kadencja upływa 04.06.2017 r.)

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Radca Prawny. Od 1994-1997 prowadził własną kancelarię radcy prawnego. W latach 1997-1998 pełnił funkcję wiceprezydenta Miasta Oświęcimia odpowiedzialnego za przekształcanie zakładów komunalnych w spółki prawa handlowego. W latach 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Od 1998 do 2011 Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach. W latach 1999-2003 r. pełnił funkcję głównego specjalisty w biurach Zarządu Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. w Tychach odpowiedzialny za kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonującymi w miejscach działania spółki węglowej. Od 2003 r. związany z GEO-TERM POLSKA sp. z o.o. (obecnie GEO-TERM POLSKA S.A.) jako znaczący akcjonariusz i Członek Zarządu.

Pan Tomasz Matula nie prowadzi innej działalności poza stanowiskiem Członka Zarządu GEO-TERM POLSKA S.A., która miała by istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto w okresie co najmniej trzech ostatnich lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, ani wspólnikiem innych spółek prawa handlowego.Obecnie pełni wyłącznie funkcję na stanowisku członka Zarządu Emitenta. Pan Tomasz Matula nie był skazany za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczych w podmiotach, które znalazłyby się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Ponadto Pan Tomasz Matula nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tomasz Matula nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Rada Nadzorcza Emitenta

Zgodnie z § 20 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej zgodnie ze statutem Emitenta jest wspólna i wynosi 5 lata. Zgodnie z § 20 ust. 2 od momentu gdy Emitent stał się spółką publiczną, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji lub konieczności powołania nowego członka Rady Nadzorczej Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kadencja

Od

Do

Bartosz Ostafiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

4.06.2012

4.06.2017

Szymon Bula

Członek Rady Nadzorczej

25.10.2012

4.06.2017

Jacek Młodawski

Członek Rady Nadzorczej

4.06.2012

4.06.2017

Mateusz Matula

Członek Rady Nadzorczej

4.06.2012

4.06.2017

Ewa Dubaj

Członek Rady Nadzorczej

20.03.2014

4.06.2017

 Źródło: Emitent

Polityka prywatności
Projekt i wykonanie - Inetmedia