Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11.05.2022

Zwołanie przez uprawnionego akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r. Geo-Term Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLGTRMP00010)

Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. od większościowego akcjonariusza Emitenta spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach informacji o zwołaniu przez Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Spółka przekazuje poniżej informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

„Na podstawie art. 399 § 3 k.s.h. i § 14 ust. 5 statutu spółki GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”, „Emitent”), Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki zwołuje na dzień 11 maja 2022 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”), które odbędzie w Katowicach (40-064 ) przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 zd.2 k.s.h.;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa
4/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 1b) i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.